Rani Lakshmibai

Sarojini Naidu

Bhikaji Cama

Aruna Asaf Ali

Kasturba Gandhi

Kamala Nehru

Annie Besant

Usha Mehta

Begum Hazrat Mahal