Matsya Avatar (Fish Incarnation)

Kurma Avatar (Tortoise Incarnation)

Varaha Avatar (Boar Incarnation)

Narasimha Avatar

Vamana Avatar (Dwarf Incarnation)

Parashurama Avatar

Rama Avatar (Prince Rama)

Krishna Avatar (The Playful God)

Buddha Avatar